Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sample & Offerte aanvraag
  • home-img
  • Voorwaarden, verkoop- en leveringsvoorwaarden

Voorwaarden, verkoop- en leveringsvoorwaarden

Article 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, rechtsbetrekkingen hoe ook genaamd van AGN, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In het bijzonder zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door AGN aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze afnemers.
Waar in deze algemene verkoopvoorwaarden de term “koper” wordt gebruikt, dient hieronder te worden verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die met AGN in onderhandeling is en/of een rechtsbetrekking – hoe ook genaamd – is aangegaan. In het bijzonder wordt onder “koper” mede verstaan degene in wiens opdracht en ten behoeve van wie zaken worden geleverd.
Van het in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Indien de wederpartij van AGN ook naar eigen algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing en worden deze uitdrukkelijk uitgesloten. Dit is slechts anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van koper niet strijdig is met onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Is dat wel het geval, dan gelden alleen de bepalingen in onze algemene voorwaarden. Een andersluidende bepaling in de algemene voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande geen afbreuk.
Waar in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt gesproken over “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
Indien deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend zijn of worden, blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. AGN is alsdan gerechtigd het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Article 2. Offertes

Alle offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte zonder termijn voor aanvaarding is dan ook op geen enkele wijze bindend. Een aan ons verstrekte opdracht geldt als een aanbod, dat eerst geacht wordt door ons te zijn aanvaard na schriftelijke bevestiging van ons (de zogenaamde opdrachtbevestiging) met inachtneming van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
Tot de aanbiedingen van AGN behoren ook ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en documenten die op onze aanbiedingen betrekking hebben. Dit alles blijft eigendom van AGN en dient op haar verzoek aan haar te worden geretourneerd en mag niet zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd en/of aan derden worden verstrekt. AGN behoudt zich alle rechten voor die kunnen bestaan op grond van intellectuele en industriële eigendom.

Article 3. Prijzen

De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, B.T.W. , overheidsheffingen, export-, verzend-, vracht-, administratie- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. AGN behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, doch voor de dag van levering, verhogingen optreden in een of meer van de kostenfactoren, deze verhogingen aan koper in rekening te brengen. AGN heeft in een dergelijk geval het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit laatste recht komt de koper eveneens toe, maar uitsluitend indien AGN zich binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stelt dat een wijziging van de kosten leidt tot een verhoging van de in de opdrachtbevestiging vermelde prijs. Indien koper van dit recht gebruik maakt, dient koper binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons de annulering per aangetekende brief in te roepen.

Article 4. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat AGN Grass een gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van verzending van de orderbevestiging.
Koper is aan zijn bestelling gebonden gedurende een periode van 14 dagen na dagtekening van de bestelling of (indien het een mondelinge bestelling betreft) na het geven van de opdracht. Een mededeling van de koper dat hij zijn bestelling wenst te annuleren of te wijzigen, gedaan gedurende deze 14-dagen-termijn, kan derhalve niet voorkomen dat op basis van de (oorspronkelijke) bestelling een overeenkomst tot stand komt, indien AGN Grass de bestelling alsnog aanvaardt / bevestigt binnen deze 14-dagen-termijn.
De door AGN aan koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij ons binnen 7 dagen na dagtekening van onze opdrachtbevestiging schriftelijk bericht dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze werknemers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons slechts indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze vertegenwoordigingsbevoegde vertegenwoordiger zijn gemaakt. (s) schriftelijk zijn bevestigd.
Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij daartoe bevoegd te zijn. Naast de andere natuurlijke persoon is deze persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Article 5. Termijnen

De door AGN opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, maar slechts als een indicatie voor de levertijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in een individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Indien – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een individuele boete voor overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze boete niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde overmacht.
Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, vindt levering van goederen plaats af magazijn. Wij leveren ook aan buitenlandse afnemers af magazijn, tenzij anders overeengekomen. Verder reizen de goederen voor rekening en risico van de kopers. De inklaring wordt door ons verzorgd, maar is voor rekening van de koper.
Tenzij kopers zelf een expediteur regelen, worden de goederen door ons verzonden op de wijze die wij gunstig achten met een door ons te kiezen expediteur voor rekening en risico van de koper.
Indien een koper verzoekt de levering van goederen op een andere dan de gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden, kunnen wij de daarmee gemoeide kosten aan de koper in rekening brengen.
Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft AGN het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. De koper is verplicht de gekochte zaken binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is AGN gerechtigd om – op grond van haar bepalingen – op grond van artikel 6:60 BW te vorderen dat de bevoegde rechter AGN zal ontslaan van haar verplichting tot levering van de overeengekomen zaken, dan wel vooruitbetaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is AGN gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien koper hiermee in gebreke blijft, worden de zaken geacht te zijn geleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van koper opslaan tegen vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.
Bij levering door de verkoper is de koper verplicht ervoor te zorgen dat het afleveradres voor de verkoper goed bereikbaar is. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor het afleveradres niet op de geplande leverdatum kan worden bereikt, dient de koper dit tijdig voor levering aan de verkoper te melden. De verkoper behoudt zich het recht voor om leveringen uit te stellen of op te schorten indien het afleveradres moeilijk bereikbaar blijkt te zijn. Eventuele extra kosten voor de verkoper in verband met deze bijzondere omstandigheden zijn voor rekening van de koper.

Article 6. Klachten

De koper staat in voor de juistheid en volledigheid van en is verantwoordelijk voor de door hem aan ons verstrekte gegevens. De koper dient, voor zover het betreft de door ons in onze offerte of wat daarvan ingevolge artikel 2 lid 2 deel uitmaakt verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke, rekening te houden met de gebruikelijke spelingen en kleine wijzigingen of verbeteringen in de door ons geleverde producten. Zaken. Meer in het bijzonder geldt dit voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met de in de branche gebruikelijke spelingen. De door ons geleverde zaken kunnen derhalve afwijken van de omschrijving in de order indien en voor zover het beperkte maatverschillen, hoeveelheidsverschillen en geringe veranderingen of verbeteringen betreft.
Klachten van de koper, die betrekking hebben op uiterlijk zichtbare gebreken aan goederen, dienen door de koper binnen 5 werkdagen na levering aan ons te worden gemeld. De melding dient te geschieden per aangetekende brief met een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder vermelding van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. De koper dient een zorgvuldige, volledige en tijdige inspectie uit te voeren.
Ieder vorderingsrecht van de koper jegens AGN ter zake van gebreken in de door ons geleverde zaken vervalt indien: a. De gebreken niet binnen de in lid 2 en 3 genoemde termijnen en/of niet op de daarin aangegeven wijze ter kennis van AGN zijn gebracht; b. De koper onvoldoende medewerking verleent aan een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. De koper de zaken niet deugdelijk voorbereidt, behandelt of in behandeling neemt. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft voorbereid, behandeld, gebruikt, opgeslagen of onderhouden dan wel heeft gebruikt of behandeld onder andere omstandigheden of voor andere doeleinden dan door ons opgegeven; d. de toepassing van het gebruik van de zaken ten aanzien waarvan is gereclameerd, door de koper wordt voortgezet; e. de in de individuele overeenkomst vermelde garantietermijn is verstreken of, indien een dergelijke termijn ontbreekt, de reclames pas kenbaar worden gemaakt nadat een periode van meer dan 6 maanden na het tijdstip van aflevering is verstreken.
Bij geschillen over de kwaliteit van de door AGN geleverde zaken zal een door AGN aangewezen deskundige een bindende uitspraak doen.
Indien tijdig wordt gereclameerd als gevolg van het vorenstaande, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper op kosten van verkoper in de originele verpakking en op de wijze zoals door verkoper aangegeven.
Reclamering dient te allen tijde te geschieden voordat de goederen zijn verwerkt of versneden. Indien de goederen reeds zijn verwerkt en/of in delen zijn versneden, vervalt het recht op reclame in zijn geheel en worden de goederen geacht te zijn geaccepteerd.

Article 7. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van AGN is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de dekking onder de door AGN Grass afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
Uitsluitend indien de garantieverplichtingen met betrekking tot de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) zijn overgenomen, kan de koper aanspraken jegens AGN doen gelden (garantie). Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die het gevolg zijn van fabricagefouten.
In geval van reclame zijn wij, in geval van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1, uitsluitend gebonden aan deze keuze: a. (kosteloos) herstel van gebreken; b. Levering van vervangende zaken of onderdelen na ontvangst van de gebrekkige zaken of onderdelen; c. Restitutie van de ontvangen koopprijs / creditering van de te kopen factuur met annulering zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst;

Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming reparaties en/of veranderingen aan de goederen heeft uitgevoerd, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
Behoudens onze verplichtingen uit hoofde van het bovenstaande is AGN niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds om het gekochte binnen de overeengekomen tijd voort te zetten. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, daaronder begrepen directe of indirecte schade, daaronder begrepen welke gederfde winst en stilstandschade dan ook begrepen – geleden door de afnemer, diens ondergeschikten en veroorzaakt door of door hem ingeschakelde of ingeschakelde derden, geheel of gedeeltelijk (her)leveringen van zaken, vertraagde of gebrekkige leveringen, dan wel het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
De koper is niet gerechtigd goederen te retourneren waarvoor geen gemotiveerde klacht bestaat. Indien dit zonder geldige reden geschiedt, komen alle aan de retourzending verbonden kosten voor rekening van de koper. AGN is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper bij derden op te slaan.
De koper is gehouden AGN te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de schade en kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de koper komen.

Article 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

De door AGN geleverde zaken blijven haar eigendom tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper aan ons verschuldigd is in verband met, in verband met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken. Ter beoordeling van AGN kan van koper worden verlangd dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichting.
Koper is niet bevoegd de onbetaald gebleven zaken te verpanden om daarop een pandrecht te vestigen of om enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde te vestigen.
Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, echter uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. In dat geval is de koper verplicht de verkregen gelden onverwijld aan ons over te maken, dan wel, indien geen contante betaling heeft plaatsgevonden, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te maken.
Indien door be- of verwerking door de koper onze eigendomsrechten op de door ons geleverde zaken verloren zijn gegaan, is de koper verplicht terstond een bezitloos pandrecht ten behoeve van ons te vestigen op de na be- of verwerking ontstane zaken.
Wij zijn te allen tijde gerechtigd de goederen die zich onder de koper (of derden) bevinden maar ons toebehoren onder ons te nemen, zodra wij redelijkerwijs kunnen aannemen dat er een reële kans bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de rechten die wij ontlenen aan het gemene recht: in het bijzonder behouden wij ook het recht om de koper aansprakelijk te stellen voor schadevergoeding na het in bezit nemen van de goederen.
De koper is verplicht het risico van brand en diefstal met betrekking tot de onbetaalde goederen tegen de verkoopwaarde te verzekeren en deze verzekering op ons verzoek aan te tonen.
De door verkoper geleverde zaken welke krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Article 9. Betaling

Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek, verrekening of korting. Betaling dient te geschieden door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, direct na aflevering van de betreffende zaken, dan wel uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.
Indien de koper niet tijdig (volledig) betaalt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. AGN Grass heeft het recht om, indien er voldoende samenhang bestaat met de tekortkoming van de koper, de nakoming van al onze verplichtingen jegens de koper op te schorten, onverminderd al haar overige rechten uit de wet voortvloeiend.
AGN is gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen vooruitbetaling of zekerheid voor tijdige betaling te verlangen. Indien de koper hieraan niet tijdig voldoet, is AGN gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, waarbij de koper alsdan de verplichting heeft de geleverde zaken te retourneren, dan wel de verplichting heeft de door Grass aangegane verplichtingen anderszins ongedaan te maken. Partners BV verrichte prestaties, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
Alle kosten verbonden aan de invordering van gefactureerde bedragen (waaronder de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,-, alles exclusief omzetbelasting. Bovendien komen alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins als gevolg van te late betaling of niet-betaling voor rekening van de koper, ook indien de koper volgens de bepaling in zijn land tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zou hebben voldaan, doch door omstandigheden of maatregelen buiten zijn wil de overdracht op voor ons nadelige wijze heeft plaatsgevonden.
Betalingen worden conform artikel 6:44 BW eerst in mindering gebracht op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering gebracht op de opengevallen rente en tenslotte in mindering gebracht op de hoofdsom en de lopende rente. 6. Indien na het sluiten van de overeenkomst, doch voor de aflevering van de goederen, een belangrijke verslechtering optreedt in de financiële positie van de koper, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van eis de betalingsvoorwaarden. 7. De verkoper kan zijn vorderingen uit alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar van zijn keuze.

Article 10. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van AGN kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, oproer en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan of schaarste aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf en/of bij onze toeleveranciers, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids)instanties. Indien AGN door overmacht niet behoorlijk of niet tijdig aan haar leveringsverplichting kan voldoen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht is AGN niet aansprakelijk voor schade van de wederpartij.

Article 11. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane aanbiedingen en op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Article 12. Geschillenregeling

Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met / voortvloeiende uit door ons gesloten overeenkomsten en door ons verrichte leveringen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle.

star star star star
Dennis Knipmeijer AGN
star star star star
Milco Visscher AGN

Laten we kennismaken!

Laat ons weten hoe we elkaar kunnen helpen.
Neem contact met ons op
Door je te registreren krijg je toegang om eenvoudig een offerte aan te vragen.
Liever eerst een sample van ons product ontvangen?
Sample & Offerte aanvraag

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief